Vedtægter for Humørklubben Thyborøn.

 

Foreningen: Humørklubben, Thyborøn. CVR: 33894406

Adresse: Den til enhver tid værende formands adresse.

 

Formål:

At varetage fælles interesser for ældre og pensionister i lokalområdet, og gennem forskellige aktiviteter og socialt samvær at styrke den mentale og fysiske sundhed.

 

Aktiviteter:

Ugentlige sammenkomster med forskellige idrætslignende aktiviteter og socialt samvær, fællesspisninger, seniordans, gymnastik, kroket, billard, PC undervisning, udflugter mm.

 

Medlemmer:

Enhver som har betalt kontingent og hører til den gruppe foreningens formål henvender sig til er medlem.

 

Økonomi:

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen og betales helårligt, nye medlemmer der tilmeldes efter 1. juli betaler ½ års kontingent.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af kassereren og begge revisorer inden generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

Bestyrelsen er selvkonstituerende og vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvervet som sekretær kan varetages sammen med anden bestyrelsespost.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

 

Generalforsamling.                                                        

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

Punkt 1:        Valg af dirigent

Punkt 2:         Formandens beretning

Punkt 3:        Regnskab v/kassereren

Punkt 4          Valg af bestyrelse – på valg er henholdsvis 3 og 2 bestyrelses-medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Punkt 5:         Valg af 2 suppleanter

Punkt 6:         Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Punkt 7:         Indkomne forslag.

Punkt 8:         Eventuelt

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og kan med almindeligt flertal foretage ændringer i vedtægter, samt alt der vedrører foreningen.

 

Ved valg af bestyrelse foreslås kandidater skriftligt, hvis der er flere kandidater end der skal vælges stemmes der skriftligt. Af dem der ikke bliver valgt indgår de 2 der har flest stemmer som suppleanter.

 

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være Bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen  - Skriftligt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i den lokale presse eller ved udsendelse af meddelelse herom til medlemmerne.

 

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Foreningens ophør.

Foreningen kan kun ophøre, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med flertal stemmer for det.

Såfremt foreningen ophører, skal dens ejendom – kontanter og andre aktiver tilfalde Hav-Fjord’s vennekreds.